Lợi ích của việc nhượng quyền thương hiệu

Lợi ích của việc nhượng quyền

Chi phí thấp

Giá thấp

Lợi ích cho bên nhận người quyền

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Lợi ích cho cơ hội thị trường

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Có thể mở rộng kinh doanh với mức vốn thấp, bởi vì việc đầu tư trực tiếp vào phát triển kinh doanh là bên nhận nhượng quyền làm

Có thể mở rộng với ít người hơn, bởi vì việc thực hiện hỗ trợ các hoạt động nhượng quyền là ít nhân công hơn với việc hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp

Có thể mở rộng với những doanh nhân tại các địa phương, những người mà có nhiều động lực hơn các quản lý công ty và có phần trong sự thành công của công ty

Tiềm năng phát triển nhanh hơn so với việc thông qua các công ty – chủ đất. vì thế việc xây dựng người tiêu dùng cho thương hiệu nhanh hơn.

Lợi ích của bên nhận nhượng quyền:

Có thể hoạt động kinh doanh dưới tên của một thương hiệu đã xây dựng từ trước

Có thể truy cập vào các tài sản trí tuệ (ví dụ như chương trình đào tạo, hệ thống vận hành,…)

Tận dụng được giá bán hàng thông qua sức mua đã có từ trước của thương hiệu nhượng quyền

Sự hỗ trợ từ bên nhượng quyền – đã có kinh nghiệm trong kinh doanh trước đây

Thừa hưởng những điều kiện tốt nhất đang có trong hệ thống

Có thể kết nối và chia sẻ thông tin với những người nhận nhượng quyền khác

Khởi nghiệp một cách nhanh chóng

Viết bình luận của bạn