Gói sàng lọc trước sinh NIPT PRO

Gói sàng lọc trước sinh NIPT PRO: Hội chứng Edwards (3 nhiễm sắc thể 18); Hội chứng Down (3 nhiễm sắc thể 21); Hội chứng Patau (3 nhiễm sắc thể 13) ...

1. Danh mục Gói sàng lọc trước sinh NIPT PRO

Stt

Tên xét nghiệm

Giá xét nghiệm

1

Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-ProSave)

4.500.000 VNĐ

2. Mô tả Gói sàng lọc trước sinh NIPT PRO

* Ý nghĩa gói dịch vụ:

Hội chứng Edwards (3 nhiễm sắc thể 18)

Hội chứng Down (3 nhiễm sắc thể 21)

Hội chứng Patau (3 nhiễm sắc thể 13)

Các hội chứng mất đoạn nhiễm sắc thể gây các khuyết tật về vận động và trí não như: Hội chứng DiGeorge do mất đoạn 22q11, hội chứng Hội chứng Wolf - Hirschhorn do mất đoạn 1p36, hội chứng Cri-du-chat, hội chứng Prader-Willi, hội chứng Angelman.

Các thể tam bội

Các bất thường trên nhiễm sắc thể giới tính: Hội chứng Triple X (XXX), hội chứng Klinefelter (XXY), hội chứng Jacobs (XYY), hội chứng Turner ( monosomy X).