Trao giấy chứng nhận thăng hạng NPP Mạnh Hoa Vibeyeu - Thanh Hóa

Dự án Hành trình lan tỏa " Phụ nữ hạnh phúc khi độc lập tài chính" thuộc Hệ thống dinh dưỡng Vibeyeu.com.vn chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm dinh dưỡng Mẹ và Bé. 

Ngày 17/04, Founder Chu Hoàng Anh đã trao giấy chứng nhận thăng cấp lên Nhà Phân Phối cho Tổng Đại Lý Mạnh Hoa.

Ông Chu Hoàng Anh trao bằng chứng nhận Nhà Phân Phối cho ông Cao Xuân Mạnh

 

Theo giấy chứng nhận, NPP Mạnh Hoa đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu kinh doanh của hệ thống Vibeyeu.com.vn trở thành Nhà Phân Phối các sản phẩm thuộc hệ thống dinh dưỡng Vibeyeu - Khu vực tỉnh Thanh Hóa. 

Bằng chứng nhận Nhà Phân Phối Mạnh Hoa

 

Hệ thống Vibeyeu.com.vn có kinh nghiệm trên 10 năm phát triển các sản phẩm dinh dưỡng Mẹ và Bé chất lượng.

Hệ thống Vì Bé Yêu hiện có hơn 100 hệ thống Mẹ và Bé trên toàn quốc cung cấp các sản phẩm chất lượng nhập khẩu và Nội Địa lớn tại Việt Nam. 

Nhà phân phối Mạnh Hoa và các đại lý khu vực

 

“Việc trao giấy chứng nhận NPP Mạnh Hoa là dịp thể hiện sự trân trọng của Hệ thống Vibeyeu.com.vn. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ, quyết tâm, nỗ lực cao của toàn bộ Hệ thống dự án " Phụ nữ Độc Lập Tài Chính" thành công và vươn xa hơn.

 

Viết bình luận của bạn
Bình luận (8)
binh-luan

Henryaltek

22/04/2022

No need to stay awake all night long to earn money. Launch the robot. https://get-profitshere.life/?u=bdlkd0x&o=x7t8nng

binh-luan

Henryaltek

22/04/2022

Turn $1 into $100 instantly. Use the financial Robot. https://get-profitshere.life/?u=bdlkd0x&o=x7t8nng

binh-luan

Henryaltek

22/04/2022

Rich people are rich because they use this robot. https://get-profitshere.life/?u=bdlkd0x&o=x7t8nng

binh-luan

IsabellaLimb

22/04/2022

Ηеllo all, guуsǃ Ι knоw, mу mеѕsage may be tоо ѕресifіс, Βut mу ѕistеr fоund nіcе man here and they marriеd, so how аbout me?ǃ :) Ι аm 24 yеаrs оld, Isаbella, frоm Ukraіnе, I know Еnglіsh аnd Gеrmаn lаnguаgeѕ alѕo And... Ι havе ѕpeсifiс diѕeаѕe, nаmеd nуmphоmania. Ԝho know whаt is thіs, сan undеrѕtand me (better tо ѕaу it іmmеdiаtеly) Аh yes, Ι cook vеrу taѕty! and I lоvе not оnlу сook ;)) Ιm rеаl girl, not prоstitutе, аnd looking for ѕerious and hоt relationship... Аnуwaу, you саn fіnd mу рrofіle herе: http://skindipliler.ml/user/6443/

binh-luan

Henryaltek

21/04/2022

The best online investment tool is found. Learn more! https://get-profitshere.life/?u=bdlkd0x&o=x7t8nng