Nền tảng kết nối hơn 1000 cửa hàng mẹ bé và 500 nhà thuốc trên toàn quốc