Vinahost - Biểu đồ băng thông VDC
Vinahost-International-In Vinahost-International-Out
Vinahost-Domestic-In Vinahost-Domestic-Out